מדיניות אבטחה

מה קורה עם הפרטים שלכם ולמי פונים בעת הצורך

א. כללי

1. על השימוש באתר זה – נטיקס – www.NetX.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר") המופעל על ידי סטרוברי סטודיו ע.מ. 66016064 שכתובתו מושב יתד, הדסים 71, תחול מדיניות פרטיות כמפורט להלן.

2. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת נטיקס ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וביחס לאיסוף ולשימוש במידע שנמסר לנטיקס על ידי המשתמשים באתר ו/או הנאסף על ידי נטיקס בעת השימוש באתר (להלן "מדיניות הפרטיות").

3. בעת השימוש בשירות נטיקס, אתה מוסר מידע אישי. למשל שמך, כתובתך, המוצרים ו/או השירותים שביקשת לרכוש באתר, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכדומה. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת רישומך לשירות. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך) זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, לדוגמה העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת ה-IP שממנה פנית ועוד).

4. מדיניות הפרטיות חלה על המידע האישי המזהה שנמסר על ידך, כחלק מתהליך הרישום האישי, המועבר על ידך בזמן השימוש בשירותים וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר.

5. נטיקס אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותך, על ידי צדדים שלישיים, לרבות משתמשי קצה אחרים (יוצרים תומכים ומבקרים) גופים מסחריים ו/או אתרים ו/או סוחרים מקוונים, לרבות אלה המופיעים באתר ואשר אינם בשליטת נטיקס. בכל מקרה של ספק, עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו יוצר, תומך, אתר או גוף מסחרי.

6. יודגש, כי הפרטים שיסופקו לנטיקס, יכול ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות נטיקס או כנגד מידע דומה שסופק לנטיקס או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו.

ב. רישום לאתר

7. בעת הרישום לשירות יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים אודותיך: שם פרטי, שם, משפחה, מס׳ טלפון, כתובות, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

8. יובהר, כי הפרטים שתתבקש למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך אספקת השירותים ו/או לרכישת המוצרים באתר וללא מסירת הפרטים האמורים לא תוכל להצטרף לשירות ולמסלולי נטיקס.

ג. מאגר מידע

9. המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של נטיקס.

ד. השימוש במידע

10. השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך בשירות יעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין השאר, על מנת:

 • לאפשר את שימושך בשירות המוצע באתר;
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 • לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים המוצעים באתר;
 • לאפשר רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר וכן פרסום מידע ותכנים;
 • להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.

11. המידע שישמש את נטיקס יהיה בחלקו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אישית.

12. נטיקס נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן שברשותך ובכלל זאת כתובת ה – IP שלך וכן את כל הדפים בהם ביקרת. בהסכמתך להסכם תנאי השימוש שלעיל,  הנך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי נטיקס לצורך:

 • יצירת קשר עמך.
 • משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך בהסכמתך (בין על ידי נטיקס ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, לרבות הודעות המייל היומי ו/או השבועי, אלא אם תציין בכתב בפני נטיקס כי אינך מעוניין בכך עוד. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של נטיקס בכתובת הדואר האלקטרוני hello@NetX.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.
 • לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים ו/או שירותים חוזרת באתר.
 • בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר.

ה. שימוש במידע ומסירתו לצדדים שלישיים

13. נטיקס לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודותיך, כפי שנמסר לה על ידך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה (חברת בת, חברת אם, חברה אחות וכו').

14. על אף האמור לעיל, נטיקס תהייה רשאית לחשוף את המידע האישי אודותיך, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:

 • נטיקס קיבלה את הסכמתך לחשוף מידע זה;
 • חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים, כדוגמת העברת פרטי התקשרות של התומך אל היוצר ו/או פרטי כרטיס אשראי לחברת הסליקה באינטרנט. יש להדגיש, כי אלא אם נאמר והוסכם אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו נטיקס;
 • כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק ו/או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל נטיקס צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין נטיקס שתחייב את חשיפת פרטיך;
 • במקרה בו נטיקס תמצא, כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש או הינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.
 • במקרה שבו נטיקס תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ו.  Cookies

15. האתר יכול וישתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

16. דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

ז. פרסומות של צדדים שלישיים

17. ייתכן ונטיקס תתיר לחברות אחרות לפרסם את מוצריהן/שירותיהן באתר. המודעות אלה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה -Cookies  מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות פרטיות זו.

ח. אבטחת מידע

18. נטיקס מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, נטיקס אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהן.

ט. זכות לעיין במידע

19. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות למחלקת שירות הלקוחות של נטיקס בכתובת הדואר האלקטרוני hello@NetX.co.il.

20. בנוסף, אם המידע שבמאגרי נטיקס משמש לצורך פניה אישית אליך, הנך זכאי על פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

י. שינויים במדיניות הפרטיות

21. מדיניות הפרטיות של האתר יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו תשתנה באופן מהותי מדיניות זו, שינוי הנוגע לאופן בו נטיקס משתמשת במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, נטיקס תודיע לך על כך שהתבצע שינוי במדיניות הפרטיות על ידי הצבת הודעה מתאימה באתר או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית והתקפה תהא נגישה באתר תחת הקישור "מדיניות פרטיות" בתחתית האתר (footer) משמאל.